Όροι & Προϋποθέσεις
Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικές Διανομές Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
Η χρήση και πρόσβαση των χρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπόκειται στους όρους χρήσης που επεξηγούνται παρακάτω. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν, οποτεδήποτε, μονομερώς κατά την κρίση της Εταιρείας.
Η πλοήγηση του χρήστη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποδεικνύει ότι έχει ενημερωθεί για τις τροποποιήσεις.

Σκοπός
Ο παρών διαδικτυακός τόπος διατίθεται μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών της για πληροφοριακούς και επικοινωνιακούς σκοπούς.

Δεδομένα Δικτυακού Τόπου & Εμπορικό Σήμα
Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading), η αποστολή σε άλλο χρήστη και η εκτύπωση υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Αποδοχή
Από την είσοδο και την πλοήγηση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται και παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία προσπαθεί ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Παρόλα αυτά δεν εγγυάται την αρτιότητα και την πληρότητα τους, ούτε και την απουσία ενδεχομένων λαθών και σφαλμάτων.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ότι τα δεδομένα που καταχωρούνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι ασφαλή, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα ή ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ή ο διακομιστής του δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Οποιαδήποτε τυχόν αναφορά ή και link σε άλλη διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται για την διευκόλυνση των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου  και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις τοποθεσίες αυτές.

Η Εταιρεία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που τυχόν παρουσιάζονται ή προβάλλονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή μπορεί να προκύψει με αυτούς.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και την τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται σε αυτή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες και/ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.