Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των τοπικών κοινωνιών είναι βασικός στόχος της Εταιρείας. Γι’ αυτό η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τηρώντας τους παρόντες όρους χρήσης και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύουν). Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση υπάρχουσας ή εφαρμογή νέας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ή αλλαγή της εταιρικής πολιτικής που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας του χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Προσωπικά Δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και fax και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το άτομο. Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν απαιτείται να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πλοηγηθεί ή να έχει πρόσβαση σε αυτόν.

Cookies
Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο  δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing και για στατιστικούς λόγους. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως το Analytics Cookie) και cookies τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickCookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων. Τα cookies που αποστέλλονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη είναι τα εξής: a) cookie συνεδρίας b) cookie analytics. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser που χρησιμοποιεί ώστε να μην δέχεται την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητάει την έγκρισή του κάθε φορά που πρόκειται να εγκατασταθεί ένα νέο cookie στο σκληρό του δίσκο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς προκύψει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου  ή σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Γενικοί Όροι
Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία οποιουδήποτε όρου του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα ή ακυρωσία των λοιπών.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε επισκέπτη-χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως παροχή συμβουλής, παραίνεσης ή ως άμεση ή έμμεση προτροπή των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του συνόλου των όρων χρήσης που αναφέρονται στο παρόν οι χρήστες καλούνται να απέχουν από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.